Reglement voor Kyu- en dan-examens

Technisch verantwoordelijke JKA Nederland: Chief instructor Ramon Wewengkang

 

1. Algemeen

1.1 Alle kyu- en dan – examens die onder het beleid van de JKA karate stichting/bond staan zijn verplicht de examens volgens de geldende examenregels te laten verlopen zoals deze in het examen reglement staan alsook volgens de regels van de JKA Nederland

1.2 Ieder lid kan zich zelf aanmelden voor een examen, het is echter aan te raden van tevoren zijn vaardigheden van een vakkundige te laten evalueren.

1.3 Er wordt van het lid dat naar een examen komt ook verlangt dat deze de etiquette beheerst en aan de technische eisen voldoet. Er kunnen zich beter alleen leden melden voor een examen die ook kans maken te slagen.

1.4 Tijdens examens mag uitsluitend het afhankelijke programma gebruikt worden dat van de actuele geldige examencommissie van de JKA Nederland gebruikt wordt. De examens moeten op een manier voorbereid worden dat de examenkandidaat het verlangde pensum in een vastgelegde volgorde en zonder pauzes kan tonen. Er mag niet van uitgegaan worden dat de examenkandidaten het programma uit het hoofd kunnen. Dit betekent dat de examenonderdelen van de examinatoren uitgelegd moeten worden.

1.5 De JKA – examens moeten in een geschikt en waardig milieu gehouden worden. Hiervoor kan de organisator bijvoorbeeld zorgen door toeschouwers en karateka?s die niet aanwezig moeten zijn niet toe te laten in de dojo. Ook de keuze van de ruimte en het inhouden van de tijdsindeling zijn van groot belang bij examens.

1.6 JKA – examens moeten voor alle deelnemers en verantwoordelijke stressvrij georganiseerd worden. De gewenste waardige sfeer moet een optimaal tonen van de vaardigheden mogelijk maken. Het examen dient dus voor een specifiek doel en niet voor een eigenvoordeel. Het voorliggende examen reglement wijst ook nog extra erop dat vooral bij examens van kinderen vanaf 10 jaar de psychische druk verlicht moet worden. Hieruit volgt dat de examinator een grote verantwoording heeft ten opzichte van jeugdige en volwassene examenkandidaten. Hij moet dus ervoor zorgen dat de ongewende, nieuwe en stressige situatie niet door extra, vermijdbare componenten verstoord wordt.

1.7 Een bijzonder moeilijke situatie voor de examinatoren is als er bijzitters de examens bijwonen. De in dit geval noodzakelijke uitwisseling van observaties, meningen en punten onder examinator en bijzitter, mogen de geregelde en geconcentreerde afloop van de examenkandidaten niet verstoren. Ook al is het bijzitten van examens een belangrijk onderdeel van onze examinatoropleiding, moeten de meningsverschillen van examinator en bijzitter zo decent als mogelijk afgehandeld worden om de psychische druk van de examenkandidaten niet ook nog te vergroten. Hier is het diplomatieke inzicht van de examinatoren in uiterste mate belangrijk omdat zij alleen verantwoordelijk zijn voor een waardige afloop van de JKA – examens volgens de regels.

1.8 Het maximale aantal examenkandidaten is te houden op 4 tegelijk. Alleen bij uitzonderingen mogen er maximaal 6 deelnemers geëvalueerd worden. Dit mogen dan wel alleen maar zeer ervaren examinatoren doen. Alleen een serieuze optische waarneming van de getoonde oefeningen van de examinatoren waarborgt een serieus en eerlijk examen. De examinatoren mogen dus de examenkandidaten niet reeds van tevoren een beoordeling geven aan de hand van de indruk die dezen tijdens de training hebben achtergelaten. Uit ervaring kan men zeggen dat examenkandidaten zich tijdens een examen behoorlijk verbeteren maar ook verslechten kunnen. (black out bij kata…) De examens en de daarbij behorende partneroefeningen moeten apart gehouden worden voor iedere kyu-groep om fouten te voorkomen door de verschillende kyu-graden bij de beoordeling. Uitzonderingen zijn accepteerbaar (maar 1 deelnemer in een kyu-groep) en er moeten dan nog extra opdrachten opgelegd worden aan de kandidaten.

1.9 De examenkandidaten hebben het recht maar ook de plicht de kleur band te dragen die zij het laatst verkregen hebben.

 

2. Verantwoordelijkheid

2.1 De dojo die de examens uitvoert en de examinatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van het regelement alsook een ordelijke uitvoering van de examens.

2.2 De JKA Nederland examinatoren wordt een grote verantwoordelijkheid opgelegd voor hun houding tijdens de examens, die aan hun overgedragen wordt zodra zij van Chief instructor Ramon Wewengkang de respectievelijke examinatorlicentie verkregen hebben. Aan deze plichten moeten alle examinatoren ieder examen opnieuw voldoen. Alleen correct van hand gegaan de examens bemiddelen aan de examenkandidaten het gevoel dat het een rechtvaardig examen was en bevorderen het positieve beeld dat zij zich inprenten van de waarden en normen van JKA Nederland.

 

3. Examenlicentie en vergoedingen van examinatoren

3.1 De examenlicentie van een examinator is na te wijzen met de vermelding van zijn licentieniveau en duur in zijn lidmaatschapspas. Maar ook in een recente lijst van de examenreferent.

3.2 De examinatoren hebben recht op volgende vergoedingen:
- Reisvergoeding/Km vergoeding van JKA Nederland
- Vergoeding van het verblijf

3.3 De organisator van examens mag een startgeld verlangen van de kandidaten ter vergoeding van de examinatorkosten. Examens mogen niet voor de winst georganiseerd worden.

 

Kyu-examens:

4. Voorbereidingen voor een kyu-examen

4.1 De uitvoerende dojo moet voor een examen:
1. Examenlijsten vroegtijdig in de voorverkoop in de vorm van overboekingen bij de bondsadministratie aanvragen. Aanmerking: Het startgeld voor alle Kyu-examen (van de 1ste tot en met de 9de), ook herexamens, komt neer op een bedrag van EUR 7,50 voor kinderen t/m 15 jaar en EUR 10,00 vanaf 16 jaar. Dit betekent dat voor alle Kyu-examen (ook voor de 9de kyu) een startgeld betaald moet worden. Traint een lid al sinds langere tijd karate en gaat een examen doen en slaagt, dan mag deze onmiddellijk de 8ste kyu krijgen zodra hij het startgeld van EUR 7,50/EUR 10,00 heeft betaald. Slaagt het lid niet, dan krijgt hij de 9de kyu (compleet met oorkonde).
2. De geldigheid van de examinatorlicentie controleren.
3. De identiteitsbewijzen van de examenkandidaten controleren.
4. De namen van de examenkandidaten, die hun minimale wachttijd voldaan hebben, in de JKA Nederland lijst invullen en deze lijst de examinatoren voorleggen.

4.2 De examinatoren moeten zich voordat het examen begint ervan overtuigen dat de examenkandidaten correct ingevuld staan. (examenkandidaten die niet in bezit zijn van een geldige JKA-pas mogen niet deel nemen aan examens)

4.3 Examens tijdens schoolsport leden van karate – groepen die via schoolsport op openbare scholen karate beoefenen, zijn niet verplicht een JKA-kaart te tonen. De school moet wel via een brief (met schoolstempel) de aanmelding van de groep bevestigen.

4.4 Examens voor de dienstplichtige leden van de defensie, politie en douane hebben geen JKA Nederland pas nodig bij dienstsport. Heeft een deelnemer reeds van tevoren een graad behaald, moet hij slechts een bewijs kunnen voorleggen aan de examencommissie.

 

5. Afhandeling van kyu-examens

5.1 De examinatoren moeten na het examen: Alle voorliggende oorkondes en examenlijsten ondertekenen en afstempelen. Bij een geslaagd examen moet de examenstempel op de juiste plaats in de pas aangebracht worden en de pas op de daarvoor bestemde plaats ondertekend worden. De examenstempels van gezakte deelnemers op de examenlijst aanbrengen en doorstrepen. Op wens ook oorkondes opstellen, afstempelen en ondertekenen.

5.2 De organiserende dojo moet na het examen. Binnen 14 dagen na het examen de originele examenlijsten met de stempels van de gezakte aan de examenreferent sturen. Een examenoverzicht aan de examinator overhandigen.

 

6. Leeftijdsgrens en voorbereidingstijd voor Kyu-examens

6.1 Voor de Kyu-examen zijn er geen leeftijdsgrenzen. Bij examens van kinderen moeten echter de extra aanmerkingen gevolgd worden. (punt 11)

6.2 Voorbereidingstijd voor kyu-examen kandidaten zijn:
- Voor de 9de kyu is er geen voorbereidingstijd nodig (de 9de kyu kan bij de uitreiking van de ledenpas overhandigt worden)
- Voor de 8ste kyu tot en met de 5de kyu moet er een voorbereidingstijd van 3 maanden achter de rug zijn.
- Voor de 4de tot en met de 1ste kyu moeten er 4 maanden tussen liggen.

6.3 De voorbereidingstijden zijn minimumtijden en mogen niet onderschreden worden. Dit houdt in dat men ononderbroken en 2 keer per week naar de training gaat. Uitzonderingen bestaan niet en mogen niet aan het examen meedoen.

 

7.Wachttijd voor niet geslaagde examens

Indien een lid een examen niet haalde mag deze pas na een maand een herexamen doen. Als een kandidaat tot 3 keer toe zakt voor dezelfde kyu dan mag deze pas over een jaar een herexamen doen.

 

8.Geldigheid van het examen

Stelt de examenreferent na ingang van het examendatum grove fouten vast, worden de examens binnen 14 dagen voor ongeldig verklaard.

 

9. Kyu-examengeld

9.1 Het examengeld is voor ieder kyu-examen, ook herexamens het zelfde bedrag. Dit betekent, dat voor ieder afgelegd examen startgeld betaald moet worden.

9.2 Traint een lid al sinds langere tijd karate en gaat een examen doen en slaagt, dan mag deze onmiddellijk de 8ste kyu krijgen zodra hij het startgeld heeft betaald. Slaagt het lid niet, dan krijgt hij de 9de kyu (compleet met oorkonde).

 

10. Overdragen van data van andere bonden naar de JKA Nederland pas

10.1 Het overdragen van gegevens van andere bonden naar de JKA Nederland pas, is enkel mogelijk door de dojo leider dit te laten bevestigen met een stempel en handtekening.

 

11. Aanmerkingen voor kyu – examens voor kinderen

11.1 algemene opmerkingen:

Dit examen regelement geldt ook voor de kinderen. Het doel van examens voor kinderen is voornamelijk het bevestigen van een vooruitgang en van de prestaties. Een voorzichtige en geduldige aanpak van het examen is uitermate belangrijk om het examen niet in een angstige en met stress bezette situatie te veranderen. Een aansporen naar examens en een overwaardering van examens moet worden verhinderd. De evaluering van de lichamelijke eigenschappen (coördinatie, kracht, snelheid en conditie) moet aangepast worden aan het respectievelijke niveau.

Hieruit volgen de volgende examenzwaartepunten:

a) minder sterk rekening houden met kracht van de oefening

b) nadruk leggen op de juiste afloop van de bewegingen of de coördinatie bij combinaties

c) nadruk op Kata’s: vooral de foutloze uitvoering van de Kata’s Bij kleinere kinderen kunnen er ook nog psychologische moeilijkheden en coördinatieproblemen bij komen. Bij deze groepen moet meer op de uitvoering van de enkele technieken gelet worden in plaats van de hele combinatie. Bij alle examens voor kinderen moet de examinator niet zo sterk op de uiterlijk vorm letten en indien nodig, een helpende hand bieden. Hij moet herhalingen van Kata’s, technieken en kumite vormen toelaten om de druk op de kinderen te verminderen.

11.2 Voorbereidingstijden voor kinderen zijn anders:

- Kinderen tot 10 jaar 6 maanden
- Kinderen van 11-14 jaar 6 maanden
- Voor de 8ste kyu 6 maanden.

 

DAN EXAMENS:

12. Algemeen

12.1 De Chief instructor alleen is voor alle dan gradenexamens geautoriseerd.

12.2 Andere dan examens bij JKA Nederland mogen alleen van minimaal 2 A examinatoren afgenomen worden.

 

13. Toelatingseisen voor dan examens

13.1 Dan kandidaten melden zich uit organisatorische redenen voor een dan examen minimaal 14 dagen voor het examen aan via een aanmeldingsformulier en betalen ook al vooraf de respectievelijke startsom met dien verstande, dat zij lid moeten zijn van JKA Nederland en minimaal een half jaar tevoren in beeld is bij de chiefinstructor en dus de 10 benodigde stagepunten heeft vezameld. Dit voor een tussentijdse evaluatie en om teleurstellingen te voorkomen.

13.2 Voor een JKA Nederland dan examen mogen zich alle karateka’s aanmelden die de minimum leeftijd van 13 jaar bereikt hebben, de voorbereidingstijd voldaan hebben en een geldige JKA Nederland paspoort hebben. Voor nieuwe JKA Nederland deelnemers/leden is een dan examen pas na 3 jaar deelnemerschap/lidmaatschap mogelijk. In de leeftijd van 13 jaar, uitzondering en pas na overleg met chiefinstructor Ramon Wewengkang Sensei.

13.3 Een eis voor de toelating voor een examen voor de 1ste dan is dat men de stage op dezelfde dag volledig meedoet. Uitzonderingen kan alleen de chiefinstructor toelaten.

13.4 Voor de 2de dan moet men aan minimaal 1 stage met de Chief instructor of een stage van meerdere dagen (minimaal 3 dagen) alsook de deelname aan de volledige stage die op de examendag gepland is deelnemen. Men mag alleen aan een volgend examen deelnemen indien men ononderbroken lid is geweest van JKA Nederland. Alle examenaanmeldingen moeten zorgvuldig nagekeken worden. Voor een toelating bij examens voor de 2de dan en hoger moet men zich laten registreren bij JKA Japan. Deze registratie brengt kosten met zich mee.

 

14. Minimum leeftijd en voorbereiding tijden

14.1

* Voor de 1ste dan: 13 jaar – 15 jaar, 8 jaar karatetraining, 1 jaar pauze tussen examens vanaf 1ste kyu.

* Voor de 2e dan: 20 jaar, 2 jaar wachttijd (4 jaar indien 1ste dan examen met 1 afgelegd werd)

* Voor de 3de dan: minimaal leeftijd 25 jaar, 3 jaar wachttijd sinds Nidan examen

* Voor de 4de dan: minimaal leeftijd 30 jaar, 4 jaar wachttijd sinds Sandan examen.

* Voor de 5de dan: minimaal leeftijd 35 jaar, 5 jaar wachttijd sinds Yondan examen

* Voor de 6de dan: pas na overleg met Chief instructor Ramon Wewengkang.

NB: De aangegeven wachttijden zijn minimum wachttijden en eisen een ononderbroken training en lidmaatschap. Het is beter voor het examen met een ervaren opleider of een JKA Nederland instructeur te praten of de stand van ontwikkeling voldoende is voor de volgende graad.

14.2 Het onderschrijden van de minimum wachttijd is niet toegestaan. Uitzonderingen kunnen alleen door de Chief instructor toegelaten worden.

 

15. Wachttijd voor niet geslaagde examens

Een herexamen kan pas over een jaar aangevraagd worden. Indien iemand 2 keer zakt, is er geen examen meer mogelijk.

 

16. Startgeld voor dan-examens

16.1 De kosten voor een dan – examen bedragen ligt afhankelijk wat JKA Japan vraagt. (excl. Registratiekosten JKA en koersschommelingen)

 

17. Na het examen

17.1 Ondertekent de examinator voor geslaagden de JKA Nederland pas en oorkondes.

17.2 De bondsadministratie ontvangt 14 dagen na het examen de lijst met de gezakte kandidaten. De geslaagde kandidaten worden in de JKA Nederland dangraad-lijst bijgeschreven.

17.3 De vergoeding van de examinator volgt volgens de JKA Nederland vergoedingsverordening door de Penningmeester

 

18. Overdragen van gegevens van andere bonden naar de JKA Nederland pas

Het overdragen van gegevens vanuit andere bonden kan alleen door de Chief instructor. De juistheid wordt dan bevestigd door de handtekening en stempel van de Chief instructor.

 

19. Internationale aanvaarding van het JKA Nederland examen van JKA

Dan examenkandidaten moeten indien zij geslaagd zijn hun internationale aanvaarding/registratie aanvragen bij de Chief instructor van de JKA. Het inschrijven in de zogenaamde Dan-rol is met extra kosten verbonden en is een eis om verdere examens te kunnen afleggen bij Chief instructor Ramon Wewengkang. Voor verdere vragen kunt u zich wenden aan de administratie of rechtstreeks bij de Chief instructor.

 

20. Dit reglement is rechtsgeldig sinds 01-01-2006 en is bijgewerkt per 10-08-2012

Bijgevoegd stuk per 10 augustus 2012: JKA lidmaatschap en bijbehorende activiteiten.

Vereisten voor toelating alle Dan examens:

– Minimaal 3 jaar betalend lid zijn van JKA NEDERLAND: paspoort en betaalbewijzen kunnen overleggen aan het secretariaat

- Het aantal punten (zie reglement) wordt geregistreerd op de door JKA Nederland verstrekte punten kaart.

– Minimaal een half jaar op voorhand dient u zich voor te bereiden; dus deelnemen aan wedstrijden, stages, nationale trainingen en de vrijdag trainingen in de Honbu dojo in Neerbeek. Elke activiteit wordt afgestempeld door het secretariaat. JKA Nederland vraagt voor deze gedegen voorbereiding per training EUR 3.50

– Één maand voor het officiële examen dient u een proef examen af te leggen; hierbij dient ook uw instructeur aanwezig te zijn. De examencommissie geeft een positief of negatief advies. Enkel de Chief instructor kan besluiten hiervan af te wijken.

– Bij een negatief advies worden de aandachtspunten besproken met de instructeur en mag de kandidaat een maand voor het volgende JKA examen weer een proef examen afleggen. De verantwoordelijke instructeur begeleidt zijn/ haar leerling gedurende de voorbereiding.

– Bij een positief advies worden de officiële examenformulieren overhandigd en deze dienen in tweevoud met twee pasfoto’s twee weken op voorhand binnen te zijn bij de examencommissie.

– De examenbijdrage wordt op de dag van het examen contant betaald bij het examensecretariaat.

– Leeftijdseisen: een karateka dient minimaal drie jaar de karatesport te beoefenen. Een leerling mag het eerste dan examen doen vanaf 13 jaar. De leerling moet dan minimaal 5 jaar staan ingeschreven bij een door JKA Nederland erkende karate dojo en 3 jaar lid zijn van JKA Nederland. De leerling moet toestemming krijgen van de chiefinstructor van JKA Nederland en in overleg met de Japanse Sensei die het examen gaat afnemen. Verder moet aan alle voorafgestelde exameneisen voldaan zijn.